Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Szanowni Uczniowie, Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów, Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele

Informujemy, że z dniem 15 października 2018 r. zakończył się nabór wniosków stypendialnych w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”. Dziękujemy za wszystkie nadesłane za pomocą aplikacji wnioski!

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z § 6 ust. 6-13 Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim  w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu m.in.:

  • Uczeń zobowiązany jest wydrukować Potwierdzenie złożenia wniosku.
  • Potwierdzenie złożenia wniosku podpisane przez ucznia/rodzica/opiekuna prawnego i dyrektora szkoły oraz opiekuna dydaktycznego, do której uczęszcza uczeń musi być dostarczone do Biura Projektu lub wysłane pocztą w zamkniętej kopercie zaadresowanej w następujący sposób:

Program stypendialny pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”

Biuro Projektu
ul. G. Narutowicza 122
90-145 Łódź

  • Potwierdzenie złożenia wniosku musi być dostarczone w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków w aplikacji elektronicznej tj. od 15.10.2018 r.
  • Datą dostarczenia potwierdzenia złożenia wniosku jest data wpływu do Biura Projektu, a nie data stempla pocztowego!!!
  • Uczeń pełnoletni podpisuje i składa dokumenty osobiście. Natomiast w przypadku ucznia niepełnoletniego wszystkie dokumenty podpisuje i składa rodzic bądź opiekun prawny ucznia.
  • Dopuszcza się przesyłkę zbiorczą kilku lub kilkunastu potwierdzeń złożenia wniosku dokonaną przez szkołę, do której uczęszcza uczeń.

Zalecamy dostarczanie potwierdzeń osobiście w siedzibie Biura Projektu lub wysyłanie LISTEM PRIORYTETOWYM!

W związku z powyższym Uczniów/Rodziców/Opiekunów prawnych, którzy jeszcze nie przynieśli lub nie przesłali potwierdzeń do Biura Projektu prosimy o ich pilne dostarczenie!!! Wnioski, do których nie dostarczono potwierdzenia złożenia lub zrobiono to po terminie nie będą podlegać ocenie!!!

Jednocześnie informujemy, że wnioski do których otrzymano w terminie potwierdzenie  Zgodnie z zapisami § 7 Regulaminu przyznawania stypendiów będą podlegały najpierw ocenie formalnej. Ocena formalna wniosków dokonywana była automatycznie przez aplikację na etapie wypełniania wniosku, a obecnie będzie realizowana przez Pracowników Biura Projektu.

Jeżeli więc Pracownicy w wyniku dokonywanej oceny stwierdzą, że wniosek nie kwalifikuje się do dalszego rozpatrywania (załączone dokumenty nie są tożsame z dokumentami wymaganymi we wniosku  stypendialnym lub z danymi zawartymi we wniosku lub potwierdzenie złożenia wniosku zostało omyłkowo dostarczone przez ucznia/rodzica na wydruku próbnym), to Realizator powiadomi Ucznia/Rodzica/Opiekuna prawnego ucznia za pomocą poczty elektronicznej o konieczności poprawy wniosku stypendialnego.

Uczeń jest uprawniony do jednorazowej poprawy wersji elektronicznej wniosku oraz dostarczenia aktualnego potwierdzenia w formie papierowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o takiej konieczności!!!

W praktyce oznacza to, że Uczeń/Rodzic/Opiekun prawny ucznia, po każdorazowej poprawie/aktualizacji danych w aplikacji umożliwionej przez Pracowników Biura Projektu, zobowiązany jest wysłać ponownie wygenerowane i wydrukowane oraz uzupełnione wymaganymi podpisami Potwierdzenie złożenia wniosku!!!

Za dzień powiadomienia przyjmuje się dzień wysłania wiadomości na skrzynkę mailową.

Zespół Projektowy

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska    
zawodowcy.lodzkie.pl