Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Opiekun dydaktyczny

Do obowiązków nauczyciela opiekuna dydaktycznego stypendysty będą należały m.in.:

– potwierdzenie własnoręcznym podpisem prawidłowości Potwierdzenia złożenia wniosku oraz założenie konta w aplikacji i uzupełnienie niezbędnych danych,
– sprawowanie opieki nad rozwojem stypendysty,
– opracowanie wraz ze stypendystą IPR, pomoc w realizacji IPR oraz aktualizacja IPR, w przypadku wystąpienia zmian niezależnych od stypendysty,
– sporządzenie wraz ze stypendystą sprawozdań uwzględniających postępy stypendysty w realizacji IPR.

Zakres obowiązków został opisany w Rozdziale 7 § 13 ust. 2 Regulaminu.

Z tytułu sprawowania opieki nad jednym stypendystą w czasie trwania Programu stypendialnego opiekunowi dydaktycznemu przysługuje jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł brutto. Opiekun dydaktyczny sprawuje opiekę maksymalnie nad 4 stypendystami.

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska
zawodowcy.lodzkie.pl