Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Opiekun dydaktyczny

Do obowiązków nauczyciela opiekuna dydaktycznego stypendysty będą należały m.in.:

– potwierdzenie własnoręcznym podpisem prawidłowości Potwierdzenia złożenia wniosku oraz założenie konta w aplikacji i uzupełnienie niezbędnych danych,
– sprawowanie opieki nad rozwojem stypendysty,
– opracowanie wraz ze stypendystą IPR, pomoc w realizacji IPR oraz aktualizacja IPR, w przypadku wystąpienia zmian niezależnych od stypendysty,
– sporządzenie wraz ze stypendystą sprawozdań uwzględniających postępy stypendysty w realizacji IPR.

Zakres obowiązków został opisany w Rozdziale 7 § 13 ust. 2 Regulaminu.

Z tytułu sprawowania opieki nad jednym stypendystą w czasie trwania Programu stypendialnego opiekunowi dydaktycznemu przysługuje jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł brutto. Opiekun dydaktyczny sprawuje opiekę maksymalnie nad 4 stypendystami.

 

Szanowni Państwo Nauczyciele – opiekunowie dydaktyczni stypendystów

Uchwałą nr 1563/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w projekcie stypendialnym pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” zostały przyjęte wzory umów, na podstawie których Pracownicy Biura Projektu będą przygotowywać umowy z Państwem celem ich zawarcia.

Przypominamy, że warunkiem sporządzenia danej umowy jest nadesłanie danych szczegółowych poprzez aplikację!

Zgodnie z § 4 ust. 2 umowy zlecenia z opiekunem dydaktycznym po każdym etapie realizacji umowy nauczyciel zobowiązany jest do złożenia ewidencji rozliczenia godzin, zgodnie z poniższym załącznikiem:

Zgodnie z § 4 ust. 5 umowy zlecenia z opiekunem dydaktycznym wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionego przez Zleceniobiorcę rachunku po wykonaniu każdego z etapów umowy zlecenia (według wzoru przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego – druk rachunku w załączniku poniżej) w terminie 21 dni od jego dostarczenia do Biura Projektu. Rachunek może zostać wystawiony po otrzymaniu pisemnej informacji od pracownika Biura Projektu o zatwierdzeniu wykonania każdego z etapów umowy.

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska
zawodowcy.lodzkie.pl