Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej
Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja

Sprawozdania z IPR

Maj 4, 2021

Szanowni Państwo, Nauczyciele – opiekunowie dydaktyczni stypendystów

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja” oraz zapisami umowy – zlecenia jesteście Państwo zobowiązani do:

– sporządzenia wraz ze stypendystą sprawozdań z realizacji IPR,

– przesłania sprawozdania z IPR za pomocą aplikacji.

W załączniku poniżej znajduje się wzór sprawozdania z Indywidualnego Planu Rozwoju, który nauczyciel – opiekun dydaktyczny ma obowiązek opracować oraz złożyć
w terminie
od 1 lipca do 13 września 2021 r.

Sprawozdanie jest zestawieniem wydatków poniesionych w związku z osiągnięciami edukacyjnymi ucznia za cały okres sprawozdawczy (od 01.09.2020r. do 31.08.2021 r.) w ramach otrzymywanego stypendium w roku szkolnym 2020/2021.

Do sprawozdania końcowego należy załączyć skany dokumentów księgowych potwierdzających dokonanie zakupów (w tym: faktur, rachunków imiennych, potwierdzeń zapłaty).

Aplikacja umożliwi dołączenie skanów sprawozdania i faktur o określonej pojemności tj. do 20 MB dla jednego stypendysty.

Sprawozdanie ma na celu m.in. weryfikację poprawności wydatkowania środków oraz dokonanie oceny stopnia realizacji zadań i osiągnięcia celów określonych przez ucznia w IPR.

Sprawozdanie z IPR – III edycja (wersja kolorowa)

Sprawozdanie z IPR – III edycja (wersja czarno-biała)

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS

OGŁOSZENIE: Sprawozdania końcowe z IPR

 

Szanowni Państwo, Nauczyciele – opiekunowie dydaktyczni stypendystów

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS” oraz zapisami umowy – zlecenia jesteście Państwo zobowiązani do:

– sporządzenia wraz ze stypendystą sprawozdań z realizacji IPR,

– przesłania sprawozdań z IPR za pomocą aplikacji oraz dostarczenia podpisanych dokumentów w wersji papierowej, w terminie zgodnym z niniejszym ogłoszeniem.

W załączniku poniżej znajduje się wzór sprawozdania końcowego z Indywidualnego Planu Rozwoju, który nauczyciel – opiekun dydaktyczny ma obowiązek opracować oraz złożyć w terminie od 01.07.2020 r. do 07.09.2020 r.

Sprawozdanie jest zestawieniem wydatków poniesionych w związku z osiągnięciami edukacyjnymi ucznia za cały okres sprawozdawczy (od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r.) w ramach otrzymywanego stypendium w roku szkolnym 2019/2020.

Do sprawozdania końcowego należy załączyć skany dokumentów potwierdzających dokonanie zakupów (w tym: faktur, rachunków imiennych, potwierdzeń zapłaty) w okresie od 16.04.2020 r. do 30.06.2020 r. Aplikacja umożliwi dołączenie skanów sprawozdania i faktur o określonej pojemności tj. do 20 MB dla jednego stypendysty.

Sprawozdanie ma na celu m.in. weryfikację poprawności wydatkowania środków oraz dokonanie oceny stopnia realizacji zadań i osiągnięcia celów określonych przez ucznia w IPR.

Sprawozdanie końcowe z IPR – Zawodowcy w Łódzkiem

Szanowni Państwo SPRAWOZDANIE KOŃCOWE winno być wydrukowane i dostarczone do Biura Projektu w WERSJI KOLOROWEJ (kolorowe logotypy) jak w powyższym wzorze.

Jeśli jednak nie macie Państwo możliwości wydruku w kolorze, to wówczas prosimy o korzystanie z poniższego wzoru (logotypy czarno-białe).

Sprawozdanie końcowe z IPR – Zawodowcy w Łódzkiem — logo cz.b.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE: Sprawozdania częściowe z IPR

31.03.2020

Szanowni Państwo, Nauczyciele – opiekunowie dydaktyczni stypendystów

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS” oraz zapisami umowy – zlecenia jesteście Państwo zobowiązani do:

– sporządzenia wraz ze stypendystą sprawozdań uwzględniających postępy stypendysty w realizacji IPR,

– przesłania sprawozdań z IPR za pomocą aplikacji.

W załączniku poniżej znajduje się wzór sprawozdania częściowego z Indywidualnego Planu Rozwoju, który zgodnie z zawartą umową zleceniem, nauczyciel – opiekun dydaktyczny ma obowiązek opracować oraz złożyć w terminie od  01.04.2020 r. do 20.04.2020 r.

Sprawozdanie jest zestawieniem wydatków poniesionych w związku z osiągnięciami edukacyjnymi ucznia za dany okres sprawozdawczy (od 01.09.2019 r. do 15.04.2020 r.) w ramach otrzymywanego stypendium w roku szkolnym 2019/2020.

Do sprawozdania częściowego należy załączyć skany dokumentów potwierdzających dokonanie zakupów. Aplikacja umożliwi dołączenie skanów sprawozdania i faktur o określonej pojemność tj. do 20 MB dla jednego stypendysty.

Sprawozdanie ma na celu m.in. weryfikację poprawności wydatkowania I transzy środków (min. 70%).

Sprawozdanie częściowe z IPR – Zawodowcy w Łódzkiem na BIS

Szanowni Państwo SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE winno być wydrukowane w WERSJI KOLOROWEJ (kolorowe logotypy) jak w powyższym wzorze.
Jeśli jednak nie macie Państwo w ogóle możliwości wydruku w kolorze, to wówczas prosimy o korzystanie z poniższego wzoru (logotypy czarno-białe).

Sprawozdanie częściowe z IPR – Zawodowcy w Łódzkiem na BIS – logo cz.b.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych

Zgodnie z § 10 ust. 4-10 Regulaminu przyznawania stypendiów:

4. Stypendium zostanie wypłacone w dwóch transzach, z czego pierwsza będzie wynosiła minimum 60% i nastąpi po zaakceptowaniu przez Biuro Projektu przesłanego IPR za pomocą aplikacji.
5. I transzę należy rozliczyć przesyłając poprzez aplikację częściowe sprawozdanie z IPR, weryfikujące poprawność wydatkowania co najmniej 70% wcześniej przyznanej sumy. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku II transza stypendium zostanie wstrzymana do momentu rozliczenia wymaganej części przydzielonej kwoty.
6. Sprawozdanie częściowe z IPR może obejmować wydatki do wysokości kwoty 10 miesięcznego stypendium. Środki własne poniesione przez stypendystę zostaną zrefundowane wypłatą II transzy.
7. W przypadku określonym w ust. 6 sprawozdanie częściowe z IPR jest jednoznaczne ze sprawozdaniem końcowym.
8. Po weryfikacji sprawozdania częściowego nastąpi wypłata II transzy stypendium.
9. W ramach stypendium mogą zostać pokryte wydatki kwalifikowalne poniesione w okresie od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r.
10. Stypendium powinno być wydatkowane na cele edukacyjne, zgodnie z katalogiem wydatków w terminie do dnia 30.06.2019 r. Katalog wydatków kwalifikowalnych stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

 

 

Szanowni Państwo, Nauczyciele – opiekunowie dydaktyczni stypendystów

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”
oraz zapisami umowy – zlecenia jesteście Państwo zobowiązani do:

– sporządzenia wraz ze stypendystą sprawozdań z realizacji IPR,

– przesłania sprawozdań z IPR za pomocą aplikacji oraz dostarczenia podpisanych dokumentów w wersji papierowej, w terminie zgodnym z niniejszym ogłoszeniem.

W załączniku poniżej znajduje się wzór sprawozdania końcowego z Indywidualnego Planu Rozwoju, który zgodnie z zawartą umową zleceniem, nauczyciel – opiekun dydaktyczny ma obowiązek opracować oraz złożyć w terminie od 01.09.2019 r. do 15.09.2019 r.

Sprawozdanie jest zestawieniem wydatków poniesionych w związku z osiągnięciami edukacyjnymi ucznia za cały okres sprawozdawczy (od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r.) w ramach otrzymywanego stypendium w roku szkolnym 2018/2019.

Do sprawozdania końcowego należy załączyć skany dokumentów potwierdzających dokonanie zakupów (w tym: faktur, rachunków imiennych, potwierdzeń zapłaty) w okresie od 15.03.2019 do 30.06.2019. Aplikacja umożliwi dołączenie skanów sprawozdania i faktur o określonej pojemność tj. do 20 MB dla jednego stypendysty.

Sprawozdanie ma na celu m.in. weryfikację poprawności wydatkowania środków oraz dokonanie oceny stopnia realizacji zadań i osiągnięcia celów określonych przez ucznia w IPR.

Sprawozdanie końcowe z IPR – Zawodowcy w Łódzkiem

Szanowni Państwo SPRAWOZDANIE KOŃCOWE winno być wydrukowane i dostarczone do Biura Projektu w WERSJI KOLOROWEJ (kolorowe logotypy) jak w powyższym wzorze.
Jeśli jednak nie macie Państwo w ogóle możliwości wydruku w kolorze, to wówczas prosimy o korzystanie z poniższego wzoru (logotypy czarno-białe).

Sprawozdanie końcowe z IPR – Zawodowcy w Łódzkiem — logo cz.b.

 

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY W SPRAWOZDANIACH:

 1. Nieodpowiednie zakwalifikowanie kosztów:

koszty wysyłki/transportu, usług dodatkowych, ubezpieczenia/gwarancji itp. – to koszty NIEKWALIFIKOWANE

PAMIĘTAJ! Koszty kwalifikowane to koszty zakupu przedmiotów zgodnych z IPR. W sprawozdaniu wprowadzamy TYLKO przedmioty ujęte wcześniej w IPR.

  1. Podpis formularza przez osoby nieuprawnione.

 Prawidłowo: jeśli uczeń jest pełnoletni podpisuje sprawozdanie własnoręcznie, jeśli jest niepełnoletni – sprawozdanie podpisuje jego opiekun prawny/rodzic, wskazany przez ucznia w aplikacji.

3. Błędne wypełniane i omijanie pól w aplikacji m.in.:

– w części III : Poniesione koszty łącznie.

 Pamiętaj! Uzupełnij prawidłowo sumując kwoty z poszczególnych faktur!

Upewnij się, że prawidłowo przepisałeś kwotę z faktury na druk sprawozdania oraz do aplikacji

4. Brak wymaganych załączników m.in.:

– skan PODPISANEGO prawidłowo sprawozdania z Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego w sekcji dotyczącej danego ucznia (nie załączaj skanu sprawozdania ucznia X w sekcji ucznia Y)

– nie załączaj pliku w formie edytowalnej  Word;

  1. Błędy dotyczące faktur:

– niepełne dane osobowe na fakturze (WYMAGANE: imię, nazwisko, adres – ulica, nr bloku, nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy). Pamiętaj dane pomiędzy umową stypendialną, a fakturą muszą być zgodne.

– jeśli na fakturze widnieje zapis „opłacono przelewem” lub „za pobraniem”, wymagane jest załączenie skanu potwierdzenia zapłaty tj.

przelewu (przelew nie może być z konta osoby nieuczestniczącej w projekcie tj. cioci, koleżanki)

  • lub informacji od firmy kurierskiej, że wydatek został faktycznie poniesiony;

Szanowni Państwo, Nauczyciele – opiekunowie dydaktyczni stypendystów

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” oraz zapisami umowy – zlecenia jesteście Państwo zobowiązani do:

– sporządzenia wraz ze stypendystą sprawozdań uwzględniających postępy stypendysty w realizacji IPR,

– przesłania sprawozdań z IPR za pomocą aplikacji oraz dostarczenia podpisanych dokumentów w wersji papierowej, w terminie zgodnym z niniejszym ogłoszeniem.

W załączniku poniżej znajduje się wzór sprawozdania częściowego z Indywidualnego Planu Rozwoju, który zgodnie z zawartą umową zleceniem, nauczyciel – opiekun dydaktyczny ma obowiązek opracować oraz złożyć w terminie od  01.03.2019 r. do 15.03.2019 r.

Sprawozdanie jest zestawieniem wydatków poniesionych w związku z osiągnięciami edukacyjnymi ucznia za dany okres sprawozdawczy (od 01.09.2018 r. do 14.03.2019 r.) w ramach otrzymywanego stypendium w roku szkolnym 2018/2019.

Do sprawozdania częściowego należy załączyć skany dokumentów potwierdzających dokonanie zakupów. Aplikacja umożliwi dołączenie skanów sprawozdania i faktur o określonej pojemność tj. do 20 MB dla jednego stypendysty.

Sprawozdanie ma na celu m.in. weryfikację poprawności wydatkowania I transzy środków (min. 70%) – więcej informacji na stronie w Aktualnościach, artykuł: Minimalna wysokość wydatkowania stypendium w ramach sprawozdania śródrocznego!!!

Sprawozdanie częściowe z IPR – Zawodowcy w Łódzkiem

Szanowni Państwo SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE winno być wydrukowane i dostarczone do Biura Projektu w WERSJI KOLOROWEJ (kolorowe logotypy) jak w powyższym wzorze.
Jeśli jednak nie macie Państwo w ogóle możliwości wydruku w kolorze, to wówczas prosimy o korzystanie z poniższego wzoru (logotypy czarno-białe).

Sprawozdanie-częściowe-z-IPR-Zawodowcy-w-Łódzkiem — logo cz.b.

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska    
zawodowcy.lodzkie.pl