Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Sprawozdania z IPR

Zgodnie z § 10 ust. 4-10 Regulaminu przyznawania stypendiów:

4. Stypendium zostanie wypłacone w dwóch transzach, z czego pierwsza będzie wynosiła minimum 60% i nastąpi po zaakceptowaniu przez Biuro Projektu przesłanego IPR za pomocą aplikacji.
5. I transzę należy rozliczyć przesyłając poprzez aplikację częściowe sprawozdanie z IPR, weryfikujące poprawność wydatkowania co najmniej 70% wcześniej przyznanej sumy. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku II transza stypendium zostanie wstrzymana do momentu rozliczenia wymaganej części przydzielonej kwoty.
6. Sprawozdanie częściowe z IPR może obejmować wydatki do wysokości kwoty 10 miesięcznego stypendium. Środki własne poniesione przez stypendystę zostaną zrefundowane wypłatą II transzy.
7. W przypadku określonym w ust. 6 sprawozdanie częściowe z IPR jest jednoznaczne ze sprawozdaniem końcowym.
8. Po weryfikacji sprawozdania częściowego nastąpi wypłata II transzy stypendium.
9. W ramach stypendium mogą zostać pokryte wydatki kwalifikowalne poniesione w okresie od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r.
10. Stypendium powinno być wydatkowane na cele edukacyjne, zgodnie z katalogiem wydatków w terminie do dnia 30.06.2019 r. Katalog wydatków kwalifikowalnych stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska
zawodowcy.lodzkie.pl