Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

 

Szanowni Państwo, w związku z licznymi zapytaniami dot. projektu, naboru wniosków stypendialnych, obowiązków wynikających z zawartych umów poniżej przedkładamy Państwu najważniejsze pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1: Dlaczego w  rozwijanej liście konkursów nie ma np. olimpiady czy konkursu, w którym brał udział uczeń?
Odpowiedź: Lista konkursów, turniejów i olimpiad to katalog zamknięty opisany w §2 ust. 1 pkt. 11 Regulaminu przyznawania stypendiów. Zgodnie ze wskazanym zapisem lista zawiera wykaz konkursów, turniejów lub olimpiad na szczeblu co najmniej wojewódzkim z zakresu przedmiotów zawodowych, określonych w komunikacie Ministra Edukacji Narodowej wydanym na podstawie art. 44 zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.) lub wykazu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów szkolnictwa artystycznego opracowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Centrum Edukacji Artystycznej, aktualizowanego według potrzeb i publikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Kultury.

https://www.gov.pl/web/kultura/wykaz-konkursow-rekomendowanych

https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/aktualizacja-komunikatu-ministra-edukacji-narodowej-z-18-kwietnia-2018-r-w-sprawie-wykazu-olimpiad-tematycznych-i-turniejow-zwiazanych-z-wybranym-przedmiotem-lub-dziedzina-wiedzy.html

Pytanie 2: Czy dzięki dyplomowi potwierdzającemu udział w konkursie, turnieju czy olimpiadzie uczeń otrzyma dodatkowe punkty?
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z Regulaminem dodatkowo premiowany jest tytuł laureata lub finalisty konkursu, turnieju lub olimpiady, potwierdzony stosownym dokumentem.

Pytanie 3: Czy po wysłaniu wniosku do Instytucji poprzez aplikację mogę wysłać maila z prośbą o zmianę danych lub poprawienie pomyłki?
Odpowiedź: Nie. Po przesłaniu wniosku do Instytucji należy zaczekać do zakończenia naboru aż ruszy procedura postępowania zgodna z Regulaminem przyznawania stypendiów, polegająca na ocenie formalnej i merytorycznej wniosku. W przypadku braków lub nieprawidłowości uczeń będzie uprawniony do poprawy wniosku o czym zostanie poinformowany. Dlatego też przed wysłaniem wniosku bardzo prosimy o sprawdzenie poprawności danych zawartych we wniosku. Jeżeli macie Państwo świadomość, że wysłaliście wniosek zawierający błąd prosimy o niezakładanie nowych kont na inne adresy mailowe i nie wysyłanie z nich kolejnych wniosków.

Pytanie 4: Czy wystarczy, że prześlę skan dwóch pierwszych stron świadectwa szkolnego?
Odpowiedź: Nie. Wzór świadectwa szkolnego dla danego rodzaju szkoły jest dokładnie określony w Rozporządzeniu Ministra Edukacji w sprawie świadectw, dyplomów państwowych oraz innych druków szkolnych. Skan musi zawierać wszystkie strony świadectwa, nawet jeżeli oznacza to wysłanie ostatniej pustej strony.

Pytanie 5: Czy uczniowie ostatnich klas, którzy kończą szkołę 24 kwietnia 2020 r. dostaną całe stypendium?
Odpowiedź: Tak, uczniowie otrzymają stypendium za okres 10 miesięcy. Zgodnie z art. 94 Prawa oświatowego rok szkolny trwa od 1 września jednego roku do 31 sierpnia następnego roku.

Pytanie 6: Czy koszty związane z konkursami będą refundowane?
Odpowiedź: Nie. Konkurs nie ma charakteru wydarzenia poszerzającego wiedzę i rozwijającego umiejętności. W katalogu wydatków kwalifikowalnych będącym załącznikiem nr 3 do Regulaminu nie ma kategorii wydatku „konkursy”. Uczeń nie wskaże w IPR udziału w konkursie jako jednego z planu rozwoju.

Pytanie 7: Czy koszty związane m.in. z egzaminami, badaniami będą refundowane?
Odpowiedź: Nie. Egzamin nie ma charakteru wydarzenia poszerzającego wiedzę i rozwijającego umiejętności. W katalogu wydatków kwalifikowalnych będącym załącznikiem nr 3 do Regulaminu nie ma kategorii wydatku „egzaminy”. Kwalifikowalny będzie koszt udziału w kursie, ale za egzamin uczeń musi zapłacić ze swoich środków. Tyczy się to m.in. kursu prawa jazdy. W tym wypadku również badania nie będą kosztem kwalifikowalnym.

Pytanie 8: Czy w przypadku zajęć, o których mowa w pkt 2 i 3 oraz wydarzeniach, o których mowa w pkt 4 załącznika nr 3 do Regulaminu będą refundowane koszty migawki miesięcznej?
Odpowiedź: Nie. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia pozaszkolne może mieć miejsce jeżeli dotyczy konkretnych wydarzeń zgłoszonych wcześniej w IPR. Migawka potrzebna uczniowi na dojazd do szkoły nie jest wydatkiem kwalifikowalnym.

Pytanie 9: Czy w przypadku wydarzeń, o których mowa w pkt 4 załącznika nr 3 do Regulaminu będą refundowane koszty noclegu i wyżywienia?
Odpowiedź: Tak. Koszt noclegu będzie kosztem kwalifikowalnym.
                    Nie. Koszt wyżywienia nie będzie kosztem kwalifikowalnym.

Pytanie 10: Czy refundujemy dojazd i nocleg rodziców dzieci niepełnoletnich?
Odpowiedź: Nie. Uczeń tworząc IPR wpisuje wydatki planowane na swój rozwój, nie ma tam mowy o opłatach za rodziców.

Pytanie 11: Czy przedmiot “praktyka zawodowa” występujący w technikach, a niewystępujący w szkołach branżowych ma być liczony do średniej?
Odpowiedź: Tak. Jeżeli jest na świadectwie w technikum taki przedmiot, a regulamin przewiduje oceny z przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych to oczywiście go liczymy.

Pytanie 12: Czy uczniowie 2 klasy szkoły baletowej czyli 10 lub 11-letni mogą otrzymać stypendium?
Odpowiedź: Tak

Pytanie 13: Założyłem konto na stronie stypendium.lodzkie.pl ale nie mogę się zalogować. Co mam zrobić?
Odpowiedź: Prosimy sprawdzić, czy na maila podanego przy rejestracji otrzymała/otrzymał Pani/Pan wiadomość z linkiem aktywacyjnym i go Pani/Pan kliknęła/ął. Bez potwierdzenia aktywacji konta, nie ma możliwości zalogowania się na niego ani stworzenia  kolejnego konta na tym samym adresie e-mail.

Pytanie 14: Zapomniałem hasła, co zrobić aby odzyskać dostęp do aplikacji?
Odpowiedź: W celu zresetowania hasła, należy skorzystać z linku „Nie pamiętasz hasła?”, po naciśnięciu którego należy podać adres e-mail, na którym utworzono konto, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami przesłanymi w wiadomości mailowej na wskazany adres.

Pytanie 15: Wypełniam wniosek o przyznanie stypendium, ale nie wiem, co mam wpisać w polu Poczta w sekcji dotyczącej szkoły oraz sekcji dotyczącej adresu zamieszkania?
Odpowiedź: We wszystkich sekcjach, w których występuje pole Poczta, należy wskazać nazwę najbliższej miejscowości Państwa zamieszkania, w której znajduje się oddział Poczty Polskiej.

Pytanie 16: Do czego służy PIN dostępny we wniosku o stypendium, który uzupełnia uczeń?
Odpowiedź: PIN należy wraz z numerem wniosku przekazać nauczycielowi, który będzie musiał te dane wpisać w trakcie uzupełniania swojego wniosku.

Pytanie 17: Czy potwierdzeniem wydatku jest sama faktura?

Odpowiedź: Tak, jeśli z faktury wynika, iż została opłacona (widnieje na niej „zapłacono” i data zapłaty)

Nie, jeśli z faktury nie wynika, iż została opłacona (zamiast „zapłacono” widnieje „do zapłaty”) lub jako forma zapłaty wskazano pobranie – wtedy konieczne jest załączenie potwierdzenia wydatkowania środków w danym dniu- np. potwierdzenie przelewu lub od kuriera

Pytanie 18: Otrzymałam na maila wiadomość, że powinnam poprawić wniosek. Po zalogowaniu do aplikacji nie mogę go odnaleźć. Czy powinnam skorzystać z opcji dodaj nowy wniosek?

Odpowiedź: Nie ma takiej potrzeby. Wysłany wcześniej wniosek został odesłany do poprawy i po zalogowaniu do aplikacji należy go szukać w Menu po lewej stronie. W Module Beneficjent należy wybrać folder Wnioski do poprawy– tam znajduje się odesłany wniosek. Następnie należy zaznaczyć kwadrat przy wniosku, a dalej wybrać przycisk Edytuj/Pokaż. Otworzy się okno wniosku

Pytanie 19: Czy adres mailowy podany w czasie rejestracji będzie potrzebny tylko przy zakładaniu konta?

Odpowiedź: Na adres e-mail podany podczas rejestracji (który będzie jednocześnie loginem) automatycznie wysyłane będą wszystkie kluczowe powiadomienia związane z Projektem, przez cały okres jego trwania. Z uwagi na to Realizator zaleca podanie na tym etapie kontaktowego adresu e-mail, do którego wnioskodawca ma nieograniczony dostęp i który na bieżąco będzie śledził.

Pytanie 20 : Zamówiłam książki 29 czerwca, zapłaciłam za nie przy odbiorze, 2 lipca. Czemu ten wydatek nie został zatwierdzony, skoro dokonałam zakupu przed 30 czerwca?

Odpowiedź: Zgodnie z Regulaminem stypendium powinno być wydatkowane na cele edukacyjne, zgodnie z katalogiem wydatków w terminie do dnia 30 czerwca. Oznacza to, że do 30 czerwca powinno nastąpić wydatkowanie środków stypendialnych (zapłata), a nie samo złożenie zamówienia.

Pytanie 21: Czy zwykły paragon stanowi dowód zakupu w projekcie?

Odpowiedź: Nie, gdyż nie znajdują się na nim dane kupującego i nie można na podstawie samego paragonu potwierdzić, kto dokonał zakupu. Imienny dowód księgowy, który powinien wystawić sprzedawca i na podstawie którego można rozliczyć stypendium to np. faktura imienna (nie pro forma), paragon imienny, rachunek imienny.

Pytanie 22: Interesuje mnie kurs odbywający się poza granicami kraju. Czy mogę go opłacić ze środków stypendialnych?

Odpowiedź: Zgodnie z Regulaminem wydatki w ramach otrzymanego stypendium powinny być ponoszone z zachowaniem zasad celowości, efektywności i gospodarności i nie mogą być przeznaczone na kursy/ konferencje/ seminaria etc. organizowane poza granicami kraju.

Pytanie 23: Czy po rejestracji i wysłaniu wniosku powinienem spodziewać się dodatkowej wiadomości mailowej związanej z projektem?

Odpowiedź: Należy regularnie śledzić skrzynkę mailową (w tym folder SPAM) celem sprawdzenia, czy nie wpłynęła ważna wiadomość z wezwaniem np. do poprawy wniosku lub istotną informacją.

Pytanie 24: Czy w przypadku zakupów z przesyłką kurierską koszty dostawy mogą zostać pokryte ze środków stypendialnych?

Odpowiedź: Nie, podobnie jak inne dodatkowe usługi takie jak np. voucher, konfiguracja, ubezpieczenia, gwarancja, opłaty celne, pakiet IT, reklamówki (i inne opakowania), gdyż nie są to wydatki kwalifikowalne w ramach stypendium.

Pytanie 25: Czy ze środków stypendialnych można pokryć koszty kursu prawa jazdy?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem ujęcia i odpowiedniego umotywowania tego wydatku w IPR.

 

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska  
zawodowcy.lodzkie.pl