Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

O projekcie

Projekt pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.3 Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

Program stypendialny realizowany jest w roku szkolnym 2018/2019 przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Celem programu stypendialnego jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego zdolnych uczniów, kształcących się w ogólnodostępnych szkołach zawodowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego (z wyłączeniem szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych), którzy osiągają wysokie wyniki w nauce.

 

Stypendium mogą otrzymać uczniowie:

1)  co najmniej II klasy:

– dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych,

– techników,

– trzyletnich branżowych szkół I stopnia,

– ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, liceów sztuk plastycznych i ogólnokształcących szkół baletowych, szkół muzycznych II stopnia, szkół sztuki tańca, szkół sztuki cyrkowej, prowadzących kształcenie ogólne

z wyłączeniem szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego,

2) którzy uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,5 ze wszystkich przedmiotów zawodowych, obliczoną na podstawie świadectwa szkolnego ukończenia danej klasy w roku szkolnym 2017/2018,

3) nie pobierają innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.Planowane efekty:

– 2880 uczniów otrzyma stypendium w wysokości po 600,00 zł brutto za 1 miesiąc, czyli 6 000,00 zł brutto za okres 10 miesięcy

– 320 uczniów z niepełnosprawnościami w wysokości po 1000,00 zł brutto za 1 miesiąc, czyli 10 000,00 zł brutto za okres 10 miesięcyWartość projektu:                                                       24.288.000,00 zł

Dofinansowanie:                                                         23.073.600,00 zł
w tym:
– z Europejskiego Funduszu Społecznego            20.644.800,00 zł
– z krajowych środków publicznych                         2.428.800,00  zł

Wkład własny:                                                               1.214.400,00 zł

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska
zawodowcy.lodzkie.pl