Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Na podstawie § 21 i § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 367) oraz komunikatu z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w okresie wykonywania pracy w trybie zdalnym, a także Procedury organizacji pracy i zajęć w związku z pandemią koronawirusa w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi wprowadza się następujące formy kontaktu Interesantów Biura Projektu:

1) korespondencyjny, pocztą tradycyjną na adres:

Biuro Projektu

ul. Gabriela Narutowicza 122, 90-145 Łódź

2) telefoniczny lub e-mail:

42 212 34 06, 42 212 35 05

zawodowcy@lodzkie.pl

Godziny pracy Biura Projektu: 8.00 – 16.00

 

Ustala się zasady bezpośredniej obsługi Interesantów Biura Projektu, z zachowaniem następujących rygorów sanitarnych:

1) Przyjmowanie Interesantów przez pracowników Biura następuje wyłącznie w przypadku konieczności wykonania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, których wykonanie nie jest możliwe w trybie pracy zdalnej i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty w Biurze przy wykorzystaniu środków komunikacji zdalnej (telefonicznie, pocztą elektroniczną). Interesanci, którzy nie otrzymali od pracownika Biura potwierdzenia terminu wizyty nie będą mogli zostać obsłużeni w danym dniu.

Kontakt telefoniczny pod numerami 42 212 34 06 lub 42 212 35 05, adres mailowy: zawodowcy@lodzkie.pl

2) Przybycie Interesanta w innym terminie, w tym o innej godzinie niż ustalona z pracownikiem Biura, może skutkować odmową zgody na przyjęcie Interesanta.

3) Na terenie Szkoły wraz z umówionym Interesantem mogą przebywać osoby trzecie, tylko w przypadku gdy ich obecność jest niezbędna do załatwienia sprawy, tj. w przypadku obsługi: dziecka do ukończenia 13 roku życia; osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw; osoby wymagającej pomocy tłumacza; innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

Interesanci są przyjmowani w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, w holu przy wejściu głównym od ulicy Narutowicza 122.

4) Interesant po wejściu do budynku Szkoły telefonicznie informuje o swoim przybyciu
i zobowiązany jest poczekać na pracownika Biura przy wyznaczonym stanowisku obsługi.

5) Osoby wchodzące do budynku Szkoły są zobowiązane nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk, z wyjątkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących.

6) Przez cały czas trwania wizyty Interesant zobowiązany jest do zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki, z wyjątkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących.

7) Dopuszczalna liczba Interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów).

8) W trakcie obsługi Interesanta pracownik Biura zobowiązany jest do zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki.

9) Na terenie Szkoły obowiązuje zasada dystansowania się od innych osób, w tym pracowników Biura i – wymagane jest zachowanie co najmniej 1,5 m odległości między Interesantem a pracownikiem Biura.

10) W trakcie przebywania na terenie Szkoły Interesant ma obowiązek ograniczyć rozmowy (w tym także używanie telefonów komórkowych) oraz obowiązek stosowania się do komunikatów i oznaczeń dotyczących zasad przemieszczania się, w szczególności Interesant nie powinien samodzielnie przemieszczać się do innych miejsc i pomieszczeń niż wyznaczone stanowisko obsługi.

11) Interesant powinien ograniczyć do niezbędnego minimum czas pobytu w budynku Szkoły.

12) Przekazanie dokumentów następuje zgodnie z zachowanymi normami. W przypadku konieczności uzupełnienia np. podpisu zaleca się, aby Interesant miał przy sobie własny długopis.

13) Umówiona wizyta w Biurze Projektu nie zwalnia z obowiązku odbywania izolacji w warunkach domowych, kwarantanny lub innej formy izolacji przewidzianych w związku z trwającym stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie internetowej projektu https://zawodowcy.lodzkie.pl oraz udzielane podczas umawiania wizyty.

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska    
zawodowcy.lodzkie.pl