Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Zasady bezpośredniej obsługi Interesantów w Biurze Projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS”

Na podstawie § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066) oraz art. 46 pkt 20 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) oraz komunikatu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad bezpośredniej obsługi Interesantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, a także Procedury organizacji pracy i zajęć w związku z pandemią koronawirusa w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi ustala się zasady bezpośredniej obsługi Interesantów Biura Projektu, z zachowaniem następujących rygorów sanitarnych:

 1) Przyjmowanie Interesantów przez pracowników Biura Projektu następuje po wcześniejszym umówieniu wizyty przy wykorzystaniu środków komunikacji zdalnej (telefonicznie, pocztą elektroniczną).

Kontakt telefoniczny pod numerami 42 212 34 65 lub 42 212 35 05, adres mailowy: zawodowcy@lodzkie.pl

 2) Przyjście Interesanta w innym terminie, w tym o innej godzinie niż ustalona z pracownikiem Urzędu, może skutkować odmową przyjęcia przez pracownika. Interesanci, którzy nie otrzymali od pracownika Biura Projektu potwierdzenia terminu wizyty także mogą nie zostać obsłużeni w danym dniu.

 3) Na terenie Urzędu wraz z umówionym Interesantem nie mogą przebywać osoby trzecie, chyba że ich obecność jest niezbędna do załatwienia sprawy.

 Interesanci są przyjmowani w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, przy wejściu głównym od ulicy Narutowicza 122.

 4) Interesant po wejściu do budynku Szkoły telefonicznie informuje o swoim przybyciu i zobowiązany jest poczekać na pracownika Biura przy wyznaczonym stanowisku obsługi.

 5) W trakcie przebywania na terenie szkoły Interesant ma obowiązek stosowania się do komunikatów i oznaczeń dotyczących zasad przemieszczania się, w szczególności Interesant nie powinien samodzielnie przemieszczać się do innych miejsc i pomieszczeń niż wyznaczone stanowisko obsługi. Na terenie Szkoły obowiązuje zasada dystansowania się od innych osób, w tym pracowników Biura – wymagane jest zachowanie 2 m odległości między Interesantem a pracownikiem Biura.

 6) Niezwłocznie po wejściu do budynku Interesant jest zobowiązany do zdezynfekowania dłoni dostępnym środkiem dezynfekującym, w miejscu do tego wyznaczonym.

 7) Przez cały czas trwania wizyty Interesant oraz pracownik Biura zobowiązany jest do zasłaniania nosa i ust, z wyjątkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących. W przypadku nie zastosowania się do obowiązku zasłaniania nosa i ust pracownik może odmówić obsługi Interesanta.

 8) Dopuszczalna liczba Interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących Interesantów).

 9) Przekazanie dokumentów następuje zgodnie z zachowanymi normami. W przypadku konieczności uzupełnienia np. podpisu zaleca się, aby Interesant miał przy sobie własny długopis.

 10) Umówiona wizyta w Urzędzie nie zwalnia z obowiązku odbywania kwarantanny lub innej formy izolacji przewidzianych w związku z trwającym stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie internetowej projektu https://zawodowcy.lodzkie.pl oraz udzielane podczas umawiania wizyty.

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska    
zawodowcy.lodzkie.pl