Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

 

Drodzy Stypendyści, Rodzice, Opiekunowie prawni

Uprzejmie przypominamy, że jeszcze tylko dzisiaj i jutro tj. w dniu 24.02.2020 r. oraz 25.02.2020 r. w godzinach od 09:00 do 17:00 w Sali konferencyjnej w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego przy ul. Narutowicza 122 MOŻNA PODPISAĆ UMOWĘ STYPENDIALNĄ.

W związku z powyższym przypominamy, że zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 5 Regulaminu w dniu podpisania umowy stypendialnej uczeń składa wypełnione i podpisane przez stypendystę, rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich, opiekuna dydaktycznego oraz dyrektora szkoły „Potwierdzenie zapoznania się z warunkami przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS” w formie papierowej.

 Jak pobrać potwierdzenie?

  1. Uczeń musi zalogować się do aplikacji na swoje konto.
  2. W folderze „wnioski wysłane” znajdzie swój wniosek.

W pierwszej kolumnie przed znakiem sprawy znajduje się ikona „pobierz PDF.

  1. Po zapisaniu wniosku w pliku PDF należy wydrukować TYLKO I WYŁĄCZNIE8 i 9 stronę czyli „Potwierdzenie zapoznania się z warunkami przyznawania stypendium.
  2. Wydrukowany dokument należy przedstawić do podpisu opiekunowi dydaktycznemu, który będzie sprawował opiekę nad uczniem, dyrektorowi szkoły. „Potwierdzenie” musi podpisać również uczeń pełnoletni. W przypadku uczniów niepełnoletnich podpis składa uczeń oraz rodzic/opiekun prawny.

5.Tak wypełnione „potwierdzenie” uczeń musi obowiązkowo posiadać przy sobie, w celu przekazania go pracownikowi w dniu podpisania umowy.

6.Potwierdzenia wysłane wcześniej drogą pocztową do Biura Projektu są nieaktualne, ponieważ posiadają nieaktualną sumę kontrolną wniosku. Wszyscy uczniowie, których potwierdzenia zostały przesłane wcześniej zobowiązani są dostarczyć aktualne potwierdzenie na podpisanie umowy.

Prosimy opiekunów dydaktycznych, aby dopilnowali przygotowanie tych potwierdzeń przez uczniów.

 

Ponadto prosimy o dopilnowanie, aby stypendyści w dniu podpisania umowy zabrali ze sobą:

– wypełnione i podpisane oświadczenie płacowe,

– aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem (dot. stypendystów pełnoletnich oraz Rodziców/ opiekunów prawnych
w przypadku uczniów niepełnoletnich),

– w przypadku stypendysty niepełnoletniego zapraszamy na podpisanie umowy także rodzica/opiekuna prawnego ucznia wskazanego w aplikacji podczas składania wniosku o przyznanie stypendium,

– w przypadku ucznia niepełnosprawnego, prosimy o przyniesienie kopii oraz oryginału dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, tożsamego z dokumentem załączonym do wniosku. Jeśli w okresie między złożeniem wniosku,
a podpisaniem umowy otrzymali Państwo nowe dokumenty także prosimy o zabranie ich ze sobą.

W celu usprawnienia przebiegu podpisywania umów prosimy o wcześniejsze zapoznanie się ze wzorami umów stypendialnych dostępnymi na stronie internetowej projektu.

BRAK KTÓREGOKOLWIEK Z WYMIENIONYCH WYŻEJ DOKUMENTÓW UNIEMOŻLIWI PODPISANIE UMOWY WE WSKAZANYM TERMINIE.

 

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska    
zawodowcy.lodzkie.pl