Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Szanowni Państwo,
na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” realizowanego przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz zakwalifikowania do przyznania stypendium w ramach ww. projektu zgodnie z Uchwałą nr 1557/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów w projekcie stypendialnym pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”,

zapraszamy osoby, których numery wniosków i umów stypendialnych podane są poniżej na podpisanie umowy

w dniu 06 grudnia 2018 roku (czwartek) w godzinach 8:00 – 19:30

w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego
ul.
Narutowicza 122, Łódź

w sali konferencyjnej C001

Do Stypendystów zaproszonych celem zawarcia umowy w ww. terminie został wysłany mail!

Pozostali stypendyści będą zapraszani w kolejnych terminach!

W przypadku stypendysty niepełnoletniego zapraszamy na podpisanie umowy rodzica/opiekuna prawnego ucznia wskazanego w aplikacji podczas składania wniosku o przyznanie stypendium. Przypominamy, że OSOBY, Z KTÓRYMI BĘDĄ ZAWIERANE UMOWY (STYPENDYŚCI PEŁNOLETNI LUB RODZICE/ OPIEKUNOWIE PRAWNI W PRZYPADKU UCZNIÓW NIEPEŁNOLETNICH) powinni okazać aktualny DOKUMENT TOŻSAMOŚCI ZE ZDJĘCIEM!

Uczniowie, którzy osiągnęli pełnoletność w ostatnim czasie i nie posiadają jeszcze dowodu tożsamości proszeni są o posiadanie przy sobie legitymacji szkolnej ze zdjęciem.

W przypadku ucznia niepełnosprawnego, prosimy o przyniesienie kopii oraz oryginału dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność tj. w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.), a także z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1743).

Zespół Projektowy

Czwartek 06.12.2018 r. cz. I

Czwartek 06.12.2018 r. cz. II

Czwartek 06.12.2018 r. cz. III

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska
zawodowcy.lodzkie.pl